تبلیغات
گرامر زبان انگلیسی حال ساده

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی حال ساده


گرامر انگلیسی زمان حال ساده

در چه مواردی از گرامر زبان انگلیسی حال ساده استفاده میکنیم؟

1-وقتی بخواهیم حقیقت یا علمی را بیان کنیم

2-وقتی بخواهیم دو عمل که یکی در زمان کوتاه تر و دیگری در زمان طولانی تر انجام شده بیان کنیم

3-وقتی نقل قولی از بزرگان یا دانشمندان را بخواهیم بیان کنیم

4-برای به کار بردن عاداتی که تکرار می شوند

5-برنامه های اینده که برنامه ریزی شده اند .

6-برای فعل های حالت که علایق شخصی فردی رانشان می دهند .

7-برای بیان توانایی ها و استعداد

8- بعد از حرف های ربط

مثال برای usage گرامر زبان انگلیسی حال ساده

she likes plant

she solves problem

.....:antony rabbin

she usually drive to hospital

she born in tehran

ali has a ticket tomarrow

zahra has black eyes

i see my mother every tuesday

i go to gym every day

i wake up at 6 am every friday

فرمول ساختن گرامر زبان انگلیسی حال ساده

برای ساختن جمله حال ساده از یک قاعده ی کلی استفاده می شود

فاعل +مصدر بدون to

مثلا

i go to work

من به سرکار می روم

i go to hospital

من به بیمارستان می روم

i like plants

من گیاهان را دوست دارم

she likes hip hop

او رقص هیپ هاپ را دوست دارد

they come our town

ان ها به شهر ما می ایند

she comes our town

او به شهر ما می اید

she arrives

او می رسد

they feel good

ان ها احساس خوبی دارند

she has kind family

او خانوانده مهربانی دارد

he swims in sea

او در دریا شنا می کند

I work in hospital

من در بیمارستان کار می کنم

He plays football every tuesday

او هرروز فوتبال بازی می کند

The bus leaves at half past four

اتوبوس ساعت 4 و نیم رفت

I don't know the answer

من جواب را نمی دانم

I see my friend every day

من هر روز دوستم را می بینم

he doesn't often go to the cinema on wednesday

او بیش تر اوقات چهارشنبه ها به سینما نمی رود

I see my friend every day

من دوستم را هرروز می بینم

I go cinema every tuesday with my sister

من سه شنبه ها با خواهرم به سینما می روم .

I visit dentist every day

من هر روز به دندان پزشک مراجعه میکنم .

the old man walks his cat every day

ان پیر مرد هرروز با گربه اش به پیاده روی می رود

چگونه در گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله منفی بسازیم؟

برای ساخت جمله منفی فقط کافی است به جمله do یا does + not اضافه کنیم

مثلا

she doesn't come our town

او به شهر ما نمی اید

she doesn't like hip hop

او هیپ هاپ دوست ندارد

i don't work

من کار نمیکنم

i don't like dance

من رقص را دوست ندارم

they don't go home

ان ها به خانه نمی روند

they don't know him

ان ها او را نمی شناسند

they do not know you say

انها حرف های تورا نفهمیدند

they do not ride

ان ها نمی رانند

چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی بسازیم؟

برای ساخت جمله سوالی کافیست do یا does را به اول جمله بیاوریم توجه داشته باشیم در جمله ای که does می اید هرگز از فعلی که s یا es گرفته نباید استفاده شود فقط از فعل ساده باسد استفاده کرد

مثال

dou you love him

تو او را دوست داری

do you like plant

تو گیاهان را دوست داری

do you go to gym

تو به باشگاه می روی

does she write

او نوشت

does he go

او رفت

does he eat pizza

ایا او پیتزا را خورد

do they sleep

ایا ان ها خوابیدند

do they solve problem

ایا ان ها مشکل را حل کردند

do they see theacher

ان ها معلم را دیدند

do they visit

انها ملاقات کردند


چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی منفی بسازیم

do + فاعل + not + مصدر بدون to

does + فاعل + not + مصدر بدون to

do'nt + فاعل + مصدر بدون to

does'nt + فاعل + مصدر بدون to

برای ساخت جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده کافی است not را بعد از فاعل بیاوریم

مثال برای سوال منفی گرامر زبان انگلیسی حال ساده

do i not give

من ان را نگرفتم

do we not go

ما نرفتیم

do they not bring

ان ها نیاوردند

do we not ride

ما نراندیم؟

do i not say

من نگفتم

do i not arrive

من نرسیدم

does she not come

او نیامدdoes he not come

او نیامد

do they not come

ان ها نیامدنذد

do you not come

تو نیامدی

شکل دیگر ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده

برای ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده شکل دیگری نیز موجود است به مثال های زیر توجه کنید

don not we give

do not we go

do not we come

do not we bring

do not they come

do not they drive

do not they say

does not she go

does not she come

does not she ride

does not she give

does not he arrive

do they arrive

do they come

do they eat

do they not go

do they not learn

do they not read

does she not learn

does he not learn

do you not learn

قیودی که در زبان انگلیسی حال ساده به کار می روند شامل موارد زیر است :

every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily

برای مثال :

the old man walks his dog every day

پیرمرد هرروز با سگش برای پیاده روی می رود

i usually drive to work

من اثر وقت ها برای رفتن به کار با ماشین می روم .

+ نوشته شده در يکشنبه 4 شهريور 1397ساعت 13:05 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 17