تبلیغات
گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

نحوه استفاده از گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

گرامر - گرامر انگلیسی زمان آینده کامل استمراری زمانی استفاده می شود که ما کاری را که به مدت معینی در اینده ادامه دارد انجام می دهیم

grammar

برای ساختن جمله در زمان اینده کامل استمراری از have been استفاده می کنیم و تز فرمول زیر در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری می توانیم استفاده کنیم

فاعل+been+have+not+will+فعل

در اگرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری فعل ing می گیرد برای مثال :

نحوه استفاده از شکل سوالی جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

نحوه ساختن جمله مثبت ومثال از فعل waite برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been waiting

من در حال انتظار نبوده ام

will you have been waiting

تو در حال انتظار بوده ای

will they have been waiting

ان ها در حال انتظار بوده اند

will he have been waiting

او در حال انتظار بوده است

will she have been waiting

او در حال انتظار بوده است

will you have been waiting

شما درحال انتظار نبوده اید

will we have been waiting

ما در حال انتظار بوده ایم

نحوه ساختن جمله ی مثبت و مثال از فعل play برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been playing

من در حال بازی بوده ام

will you have been playing

تو در حال بازی بوده ای

will they have been playing

ان ها در حال بازی بوده اند

will he have been playing

او در حال بازی بوده است

will she have been playing

او در حال بازی بوده است

will we have been playing

ما در حال بازی بوده ایم

will you have been playing

شما در حال نبازی بوده اید

نحوه ی ساختن جمله مثبت و مثال از فعل work برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been working

من در حال کار کردن بوده ام

will you have been working

تو در حال کار کردن بوده ای

will he have been working

او در حا کار کردن بوده است

will she have been working

او در حال کار کردن بوده است

will they have been working

ان ها در حال کار کردن بوده اند

will we have been working

ما درحال کار کردن بوده ایم

will you have been working

شما درحال کارکردن بوده اید

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل buy برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been buying

من در حال خرید بوده ام

will you have been buying

تو در حال خرید بوده ای

will they have been buying

ان ها در حال خرید بوده اند

will you have been buying

شما در حال خرید بوده اید

will he have been buying

او در حال خرید بوده است

will she have been buying

او در حال خرید بوده است

will we have been buying

ما در حال خرید بوده ایم

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل live برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been living

من در حال زندگی بوده ام

will you have been living

تو در حال زندگی بوده ای

will they have been living

ان ها در حال زندگی بوده اند

will you have been living

شما در حال زندگی بوده اید

wil he have been living

او در حال زندگی بوده است

will she have been living

او در حال زندگی بوده است

will we have been living

ما در حال زندگی بوده ایم

will she have been living

او در حال زندگی بوده است

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال برای فعل drive برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been driving

من در حال راندن بوده ام

will you have been driving

شما در حال راندن بوده اید

will we have been driving

ما در حال راندن بوده ایم

will you have been driving

تو در حال راندن بوده ای

will they have been driving

ان ها در حال راندن بوده اند

will he have been driving

او در حال راندن بوده است

will she have been driving

او در حال راندن بوده است

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل write برای اموزش جمله سازی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been writing

من در حال نوشتن بوده ام

will you have been writing

تو در حال نوشتن بوده ای

will they have been writing

ان ها در حال نوشتنن بوده اند

will you have been writing

شما در حال نوشتن بوده اید

will he have been writing

او در حال نوشتن بوده است

will she have been writing

او در حال نوشتن بوده است

will we have been writing

ما در حال نوشتن بوده ایم

مثال از فعل read برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been reading

من در حال هخواندن بوده ام

will you have been reading

تو در حال خواندن بده ای

will you have been reading

شما در حال خواندن بوده اید

will they have been reading

ان ها در حال خواندن بوده اند

will he have been reading

او در حال خواندن بوده است

will we have been reading

ما در حال خواندن بوده ایم

will he have been reading

او در حال خواندن بوده است

مثال از فعل come برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

WILL i have been coming

من در حال امدن بوده ام

will you have been coming

تو در حال امدن بوده ای

will they have been coming

ان ها در حال امدن بوده اند

will you have been coming

شما در حال امدن بوده اید

will he have been coming

او در حال امدن بوده است

will she have been coming

او در حال امدن بوده است

will we have been coming

ما در حال امدن بوده ایم

+ نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397ساعت 14:58 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 13