تبلیغات
گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

یادگیری طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

قسمت سوال شرط را subordinate و جزای شرط را principle cluase می گویند .

طرز ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

If you put some ice in a warm pot , it change into water .

اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود

این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد

If you solve this problem , you can get a good prize .

اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید

چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .

جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است

If i ask him ,he will do it for me .

اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد

در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .

مثال دیگر

If you drink this dirty water,you will get sick

اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .

در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود

در این نوع جملات امکان و احتمال انجام عمل وجود دارد .به طور کلی جملات شرطی ممکن را می توان به سه گروه تقسیم کرد

جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی

جملات شرطی ممکن با امکان احتمال وقوع ضعیف

جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع خیلی ضعیف

معرفی اقسام شرط در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

به طور کلی از نظر امکان وقوع کار جملات شرطی را به دو دسته تقسیم می کنند

ممکن و غیر ممکن

به طور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب شرط یا جززای شرط رابطه ی کاملا مستقیمی با انجام فعل سوال شرط دارد :

اگر زود حرکت می کردم به قطار می رسیدم

If i left early ,i should get the rain

در صورتی که سوال شرط در اغاز جمله قرار بگیرد ان را به وسیله ی (،) از بقیه جمله جدا می کنیم ولی چنان چه سوال شرط بعد از جواب در ایو نیازی به ان نیست

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

معرفی جملات شرطی غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

این نوع جملات خود بر دو دسته تقسیم می شوند

شرط مربوط با اینده امکان وقوع این شرط تقریبا غیر ممکن است

مثال برای ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

شرط مربوط به گذشته شرطی که مربوط به گذشته است و انجام ان کاملا غیر ممکن است

If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .

اگر تصادفا پیشنهاد های من را بپذیرد ممکن است در زندگی اش موفق شود

امکان پذیرفتن در این پیشنهاد ها کم است

If you should come across with my friend , give him this parcel.

اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدی این بسته را به او بده

Supposing he asked you to go with him , what would you do

فرض کنیم از شما خواهش کرد که با او بروید چه خواهید کرد

He will not be able to get get his desires unless he tries hard

او به ارزو هایش نخواهد رسید مگر این که سخو بکوشد

بعد از ترکیب های زیر چون عملی فرضی مورد نظر است به جای زمان حال فعل از گذشته و به جای ماضی نقلی از ماضی بعید استفاده می شود . این ترکیب ها عبارت اند از

I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought

I whish i were 10 years younger now

ای کاش اکنون ده سال جوان تر بددم

I wish i had seen you yesterday

ای کاش شما را دیروز می دیدم

It is time we were at school

وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم

ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد

But for the storm , we should arrived earlier

اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم

طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

در این گونه جملات با این که منظور از بیان شرط زمان حال و گاهی اینده است چون عمل فرضی است .فعل سوال شرط در گذشته ی التزامی و فعل جواب شرط با should یا would و mightیا couldبا مصدر ساده است

If he took his exams tomarrow ,he might pass them

اگر فردا امتحاناتش را می داد ممکن بود قبول شود

در این جمله فرض قضیه مورد نظر است که احتمالش خیلی ضعیف است

If i studied this book ,i would buy it .

اگر این کتاب را مطالعه می کردم ان را می خریدم

صورت فرضی قضیه مورد نظر است مطالعه نمی کنم و در نتیجه نیز نمی خرم

این نوع شرط را شرط حال می گویند که متضمن یک امر منفی و تصوری است

گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می یازند در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیکر بستگی دارد

If you would put up with difficulties ,i might support you

اگر با مشکلات می ساختید ممکن بود از شما حمایت کنم

If you had known this matter yesterday , i should have told it to you

اگر دیروز این مطلب را می دانستم ان را به شما می گفتم

If you had solved this problem , you could have passed your exam

اگر این مسئله را حل کرده بودید می توانستید در امتحان قبول شوید

گرامر انگلیسی آموزش صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی

+ نوشته شده در پنجشنبه 11 مرداد 1397ساعت 21:42 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 15