grammar.wblog.xyz http://grammar.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz گرامر زبان انگلیسی تافل http://grammar.wblog.xyz/post/5 <h2><a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/"> گرامر زبان انگلیسی</a> تافل</h2><p align="baseline">در ازمون تافل تقریبا باید تمام گرامر ها را بلد باشید اما بعضی از گرامر ها را ما در این جا به طور اختصار توضیح دادیم که از بقیه مهم تر هستند</p><p align="baseline"><a href="https://en.oxforddictionaries.com/grammar">grammar</a></p><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCAoC97BeBD1qR4HhxAIMAEiFmlyBjfrEXo175yT9DXhri_sNO" /></p><h2>یادگیری ساختن جمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری در <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84/">گرامر زبان انگلیسی تافل</a></h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">زمان گذشته استمراری در زبان فارسی در واقع همان ماضی بعید استمراری است که مطابق بقیه زما ن ها از قاعده و نظم خاصی تبعیت می کند که ما فرمول زیر را برای ساخت جمله به صورت ماضی بعید استمراری شرح می دهیم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">فاعل + been+had+فعل + ing</font></span></p><p>برای اینکه جمله منفی بسازید فقط کافیه به جمله not اضافه کنیم و مطابق فرمول زیر عمل کنیم</p><p>فاعل +been+not+had+فعل +ing</p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">I had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من می راندم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">you had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو می راندی</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">we had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما می راندیم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">they had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها می راندند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">he had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او می راند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">you had been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما می راندید</font></span></p></h2><h2 align="baseline">یادگیری جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHs-oCOe0q8jAjj9rpGV9aWHpk_mWpJQxGorClBKIu-oTz4J2Y" /></p><p>به طور کلی هر گاه کاری بستگی به انجام عمل دیگری داشته باشد ان را جمله شرطی می گویند</p><p>به جای if در جملات شرطی می توان از کلمات مترادف ان ها استفاده کر مهم ترین این کلمات عبارت اند از</p><p>If not</p><p>Unless</p><p>Or less</p><p>Other wise</p><p> </p><p>It is time we were at school</p><p>وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم</p><p>ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد</p><p>But for the storm , we should arrived earlier</p><p>اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم</p><p>زمان های شرطی<br />1-برای گمانه زنی درمورد آنچه ممکن است اتفاق بیوفتد,<br />2-آنچه ممکن بود اتفاق بیوفتد<br />3-و آنچه آرزو داریم که اتفاق بیوفتد استفاده میشوند.</p><p>برای آغاز جملات شرطی اکثرا از if استفاده میشود. بسیاری از افعال در جملات شرطی با یکی از زمان های گذشته ساخته میشوند.<br />به این نوع زمان "گذشته "غیر واقعی" یا "the unreal past" گفته میشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقی در گذشته نیست.</p><h2>جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع قوی در گرامر زبان انگلیسی جنلات شرطی</h2><p>جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است</p><p>If i ask him ,he will do it for me .</p><p>اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد</p><p>در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .</p><p>مثال دیگر</p><p>If you drink this dirty water,you will get sick</p><p>اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .</p><p>در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود .</p><p>در این گونه جملات فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط در زمان اینده ی ساده است</p><h2>طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی تافل</h2><p>If you come here ,we shall go to the cinama .</p><p>اگر اینجا بیایی به سینما خواهیم رفت .</p><p>فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :</p><p>If you see him , give him this massage .</p><p>اگر او را دیدی این پیام را به او برسان .</p><p>فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند</p><p>If you put some ice in a warm pot , it change into water .</p><p>اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود</p><p>این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .</p><p>فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد</p><p>If you solve this problem , you can get a good prize .</p><p>اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید</p><p>چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .</p><h2>یادگیری طریقه مجهول کردن آینده در گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p>مفعول جمله معلوم +be + would should +قسمت سوم اصلی فعل + by +فاعل جمله معلوم</p><p>Our teacher would do it</p><p>It would be done by our teacher</p><h2>یادگیری طریقه مجهول کردن اینده کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p>مفعول جمله معلوم +been +have +will shall +قسمت سوم فعل اصلی +by +فاعل جمله معلوم</p><p>You will have seen your friends</p><p>Your friends wil have been seen by you</p><h2>یادگیری کاربرد قید ربط where در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p>این کلمه اشاره به مکان می کمد و در حقیقت به جای in which به کار می رود</p><p>This is the city were i was born</p><h2>یادگیری کاربرد قید ربط when در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p>این کلمه به جای in which یا on which به کار می رود</p><p align="baseline">The year when he was born</p><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSI1S3Si6xbywLDW98miY2YGfYcYMxHZFubwXnB2fLAwzlMrjnNvw" /></p><h2><font size="5"> یادگیری کاربرد</font><span style="font-size: 10pt;"> </span>ضمیر ربط which موارد و کاربرد ان در گرامر زبان انگلیسی تافل</h2><p>این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به گار می رود این کلمه به معنی که در فارسی است و اشاره به اشیا می کند این کلمه نیز حالت فعلی و مفعولی دارد که بعد از ان فعل یا فاعل به کار می رود و نیز قبل از ان حروف اضافه هایی مانند about with in on و غیزه به کار می رود</p><p>The book which is on the desk is very cheap</p><p>The book which i bought last week was very interesting</p><p>Which را می توان در حالت مفعولی از جمله حذف کرد</p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><h2> </h2> 1397|7|4|3 20|19 http://grammar.wblog.xyz/post/5 گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی http://grammar.wblog.xyz/post/4 <h2 align="baseline">یادگیری طرز ساختن جمله در <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/conditional-sentences/">گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</a></h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwxeiVNs-19fFYkHRoewI0-iBoGKVNFZZ8pSL0MJ5JHU36i2Zi" /></p><p>قسمت سوال شرط را subordinate و جزای شرط را principle cluase می گویند .</p><h2>طرز ساختن <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/">گرامر</a> زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><p>If you put some ice in a warm pot , it change into water .</p><p>اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود</p><p>این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .</p><p>فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد</p><p>If you solve this problem , you can get a good prize .</p><p>اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید</p><p>چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .</p><p>جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است</p><p>If i ask him ,he will do it for me .</p><p>اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد</p><p>در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .</p><p>مثال دیگر</p><p>If you drink this dirty water,you will get sick</p><p>اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .</p><p>در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود</p><p>در این نوع جملات امکان و احتمال انجام عمل وجود دارد .به طور کلی جملات شرطی ممکن را می توان به سه گروه تقسیم کرد</p><p>جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی</p><p>جملات شرطی ممکن با امکان احتمال وقوع ضعیف</p><p>جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع خیلی ضعیف</p><h2 align="baseline">معرفی اقسام شرط در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3LDuJnRkZ1BZE6LsVW5aoEGB5aY7B42GrnYinwIfLvSlYtShvQg" /></p><p>به طور کلی از نظر امکان وقوع کار جملات شرطی را به دو دسته تقسیم می کنند</p><p>ممکن و غیر ممکن</p><p>به طور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب شرط یا جززای شرط رابطه ی کاملا مستقیمی با انجام فعل سوال شرط دارد :</p><p>اگر زود حرکت می کردم به قطار می رسیدم</p><p>If i left early ,i should get the rain</p><p>در صورتی که سوال شرط در اغاز جمله قرار بگیرد ان را به وسیله ی (،) از بقیه جمله جدا می کنیم ولی چنان چه سوال شرط بعد از جواب در ایو نیازی به ان نیست</p><h2>گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><h2>معرفی جملات شرطی غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><p>این نوع جملات خود بر دو دسته تقسیم می شوند</p><p>شرط مربوط با اینده امکان وقوع این شرط تقریبا غیر ممکن است</p><h2>مثال برای ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><p>شرط مربوط به گذشته شرطی که مربوط به گذشته است و انجام ان کاملا غیر ممکن است</p><p>If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .</p><p>اگر تصادفا پیشنهاد های من را بپذیرد ممکن است در زندگی اش موفق شود</p><p>امکان پذیرفتن در این پیشنهاد ها کم است</p><p>If you should come across with my friend , give him this parcel.</p><p>اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدی این بسته را به او بده</p><p>Supposing he asked you to go with him , what would you do</p><p>فرض کنیم از شما خواهش کرد که با او بروید چه خواهید کرد</p><p>He will not be able to get get his desires unless he tries hard</p><p>او به ارزو هایش نخواهد رسید مگر این که سخو بکوشد</p><p>بعد از ترکیب های زیر چون عملی فرضی مورد نظر است به جای زمان حال فعل از گذشته و به جای ماضی نقلی از ماضی بعید استفاده می شود . این ترکیب ها عبارت اند از</p><p>I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought</p><p>I whish i were 10 years younger now</p><p>ای کاش اکنون ده سال جوان تر بددم</p><p>I wish i had seen you yesterday</p><p>ای کاش شما را دیروز می دیدم</p><p>It is time we were at school</p><p>وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم</p><p>ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد</p><p>But for the storm , we should arrived earlier</p><p>اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم</p><h2>طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی</h2><p>در این گونه جملات با این که منظور از بیان شرط زمان حال و گاهی اینده است چون عمل فرضی است .فعل سوال شرط در گذشته ی التزامی و فعل جواب شرط با should یا would و mightیا couldبا مصدر ساده است</p><p>If he took his exams tomarrow ,he might pass them</p><p>اگر فردا امتحاناتش را می داد ممکن بود قبول شود</p><p>در این جمله فرض قضیه مورد نظر است که احتمالش خیلی ضعیف است</p><p>If i studied this book ,i would buy it .</p><p>اگر این کتاب را مطالعه می کردم ان را می خریدم</p><p>صورت فرضی قضیه مورد نظر است مطالعه نمی کنم و در نتیجه نیز نمی خرم</p><p>این نوع شرط را شرط حال می گویند که متضمن یک امر منفی و تصوری است</p><p>گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می یازند در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیکر بستگی دارد</p><p>If you would put up with difficulties ,i might support you</p><p>اگر با مشکلات می ساختید ممکن بود از شما حمایت کنم</p><p>If you had known this matter yesterday , i should have told it to you</p><p>اگر دیروز این مطلب را می دانستم ان را به شما می گفتم</p><p>If you had solved this problem , you could have passed your exam</p><p align="baseline">اگر این مسئله را حل کرده بودید می توانستید در امتحان قبول شوید</p><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQF1qvpHRdFM7YXm-vZ3X2v8CMlnvVfz_5HkB-UWow6G5jUmTRxug" /></p><p><a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/">گرامر انگلیسی</a> آموزش صفر تا صد <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/tag/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/">گرامر زبان انگلیسی</a></p> 1397|5|11|4 21|42 http://grammar.wblog.xyz/post/4 گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری http://grammar.wblog.xyz/post/3 <h2>نحوه استفاده از <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/future-perfect-continuous/">گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری</a></h2><h2 align="baseline"><p><font size="2" style="font-weight: normal;"> <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/">گرامر</a> - <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/">گرامر انگلیسی</a> زمان آینده کامل استمراری زمانی استفاده می شود که ما کاری را که به مدت معینی در اینده ادامه دارد انجام می دهیم</font></p><p><font size="2" style="font-weight: normal;"><a href="https://en.oxforddictionaries.com/grammar">grammar</a></font></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">برای ساختن جمله در زمان اینده کامل استمراری از have been استفاده می کنیم و تز فرمول زیر در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری می توانیم استفاده کنیم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">فاعل+been+have+not+will+فعل</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">در اگرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری فعل ing می گیرد برای مثال :</font></span></p></h2><h2 align="baseline"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">نحوه استفاده از شکل سوالی جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</font></span></h2><p><font size="2"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcD8FgqOiLF7oDhI0bqr1SMkaaNPMP4XrGVHrSm0H3bKSgcn6RoA" /></font></p><h2><span style="font-weight: normal;"><font size="2">نحوه ساختن جمله مثبت ومثال از فعل waite برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</font></span></h2><h2 align="baseline"><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال انتظار نبوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال انتظار بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will they have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال انتظار بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال انتظار بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال انتظار بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما درحال انتظار نبوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been waiting</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال انتظار بوده ایم</font></span></p></h2><h2>نحوه ساختن جمله ی مثبت و مثال از فعل play برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2 align="baseline"><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال بازی بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال بازی بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will they have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال بازی بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال بازی بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال بازی بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال بازی بوده ایم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been playing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال نبازی بوده اید</font></span></p></h2><h2 align="baseline">نحوه ی ساختن جمله مثبت و مثال از فعل work برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUjH_aJX4P2d35l01AvfdeMdONtVK2uczeKNbwDNytWUsNoKue" /></p><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will i have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال کار کردن بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will you have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال کار کردن بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حا کار کردن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال کار کردن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will they have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال کار کردن بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما درحال کار کردن بوده ایم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been working</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما درحال کارکردن بوده اید</font></span></p></h2><h2>نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل buy برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال خرید بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال خرید بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will they have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال خرید بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال خرید بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال خرید بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال خرید بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been buying</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال خرید بوده ایم</font></span></p></h2><h2>نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل live برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال زندگی بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال زندگی بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will they have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال زندگی بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال زندگی بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> wil he have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال زندگی بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال زندگی بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال زندگی بوده ایم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been living</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال زندگی بوده است</font></span></p></h2><h2>نحوه ساختن جمله مثبت و مثال برای فعل drive برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال راندن بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال راندن بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال راندن بوده ایم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال راندن بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will they have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال راندن بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will he have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال راندن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been driving</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال راندن بوده است</font></span></p></h2><h2>نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل write برای اموزش جمله سازی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال نوشتن بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال نوشتن بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">will they have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال نوشتنن بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال نوشتن بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال نوشتن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال نوشتن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been writing</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال نوشتن بوده ایم</font></span></p></h2><h2>مثال از فعل read برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will i have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال هخواندن بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال خواندن بده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال خواندن بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will they have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال خواندن بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال خواندن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال خواندن بوده ایم</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been reading</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال خواندن بوده است</font></span></p></h2><h2 align="baseline"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">مثال از فعل come برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری</font></span></h2><h2><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">WILL i have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">من در حال امدن بوده ام</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">تو در حال امدن بوده ای</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will they have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ان ها در حال امدن بوده اند</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will you have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">شما در حال امدن بوده اید</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will he have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال امدن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will she have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">او در حال امدن بوده است</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2"> will we have been coming</font></span></p><p><span style="font-weight: normal;"><font size="2">ما در حال امدن بوده ایم</font></span></p><p> </p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8k7YA-etDKN4f47fDabUUaEfGOkUqajuump-cr1L0osbodsO2Iw" /><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8k7YA-etDKN4f47fDabUUaEfGOkUqajuump-cr1L0osbodsO2Iw" style="font-size: 10pt;" /></h2> 1397|5|20|6 14|58 http://grammar.wblog.xyz/post/3 گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری http://grammar.wblog.xyz/post/2 <h2 align="baseline">شکل سوالی منفی در <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/">گرامر زبان انگلیسی</a> گذشته کامل استمراری</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4ndxXiV4_0bWgvvw_rnVFCmlQYRxlSEkp9XPmLCH7JTjFhnM" /></p><p>برای ساختن جمله سوالی منفی در ماضی بعید استمراری باید به فرمول بالا not اضافه کرد مانند فرمول زیر</p><p>had +فاعل+ been +not+فعل</p><p>مثال از فعل live</p><p>had i not been living</p><p>زندگی نمی کردم</p><p>had you not been living</p><p>زندگی نمی کردی</p><p>had we not been living</p><p>زندگی نمی کردیم</p><p>had you not been living</p><p>زندگی نمی کردید</p><p>had they not been living</p><p>زندگی نمی کردند</p><p>had he not been living</p><p>زندگی نمی کرد</p><p>مثال از فعل work</p><p>had i not been working</p><p>من کار نمی کردم</p><p>had you not been working</p><p>تو کار نمی کردی</p><p>had you not been working</p><p>شما کار نمی کردید</p><p>had we not been working</p><p>ما کار نمی کردیم</p><p>had they not been working</p><p>ان ها کار نمی کردند</p><p>had he not been working</p><p>او کار نمی کرد</p><p>مثال از فعل teach</p><p>had i not been teaching</p><p>من درس نمی دادم</p><p>had you not been teaching</p><p>تو در س نمی دادی</p><p>had we not been teaching</p><p>ما درس نمی دادیم</p><p>had they not been teaching</p><p>ان ها در س نمی دادند</p><p>had he not been teaching</p><p>او درس نمی داد</p><p>had you not been teaching</p><p>شما درس نمی دادید</p><p>مثال از فعل come</p><p>had i not been coming</p><p>من نمی امدم</p><p>had you not been coming</p><p>تو نمی امدی</p><p>had they not been coming</p><p>ان ها نمی امدند</p><p>had you not beencoming</p><p>شما نمی امدید</p><p>had we not been coming</p><p>ما نمی امدیم</p><p>had he not been coming</p><p>او نمی امد</p><p>مثال از فعل drive</p><p>had i not been driving</p><p>من نمی راندم</p><p>had you not been driving</p><p>تو نمی راندی</p><p>had you not been driving</p><p>شما نمی راندید</p><p>had we not been driving</p><p>ما نمی راندیم</p><p>had he not been driving</p><p>او نمی راند</p><p>had they not been driving</p><p>ان ها نمی راندند</p><p>مثال از فعل play</p><p>had i not been playing</p><p>بازی نمی کردم</p><p>had you not been playing</p><p>بازی نمی کردی</p><p>had he not been paling</p><p>بازی نمی کرد</p><p>had they not been playing</p><p>بازی نمی کردند</p><p>had you not been playing</p><p>بازی نمی کردید</p><p>had we not been playing</p><p>بازی نمی کردیم</p><h2>اموزش <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/past-perfect-continuous/">گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</a></h2><h2 align="baseline">formationجمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری</h2><p style="font-size: 13.3333px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHz7Fyy_BZPXhX_zxIZ8nDQZDQNupKPyYGOXgShmrBVkXuzrgY" /></p><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساختن جمله گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده کمیشود</p><p style="font-size: 13.3333px;">باید توجه داشت که فعل در این زمان ing می گیرد و در واقع همان ماضی بعید کامل در زبان فارسی است که با ذکر مثال برای شما شرح داده ایم</p><p style="font-size: 13.3333px;">فاعل + been+had+فعل + ing</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل bring در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">i had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">من می اوردم</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">you had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">تو می اوردی</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">they had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">ان ها می اوردند</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">you had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">شما می اوردید</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">he had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">او می اورد</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">we had been bringing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">ما می اوردیم</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال برای فعل to live در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کردم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کردی</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کرد</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کردیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کردید</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had been living</p><p style="font-size: 13.3333px;">زندگی می کردند</p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="5"><strong>مثال از فعل to go در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</strong></font></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">من می رفتم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو می رفتی</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما می رفتیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما می رفتید</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها می رفتند</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had been going</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما می رفتید</p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="5"><strong>مثال از فعل come در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</strong></font></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">من می امدم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">تئ می امدی</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها می امدند</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما می امدید</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">او می امد</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما می امدیم</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل PLAY در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">WE had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما بازی می کردیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو بازی می کردی</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها بازی می کردند</p><p style="font-size: 13.3333px;">i had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">من بازی می کردم</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">او بازی می کرد</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had been playing</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما بازی می کردید</p><h2>اموزش جمله ساختن شکل منفی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</h2><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساختن جمله منفی با این گرامر باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">فاعل +been+not+had+فعل +ing</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل dance برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">i had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">من نمی رقصیدم</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">you had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">تو نمی رقصیدی</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">they had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">ان ها نمی رقصیدند</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">we had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">ما نمی رقصیدیم</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">he had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">او نمی رقصید</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">you had been not dancing</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><font size="2">شما نمی رقصیدید</font></p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل come برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">من نمی امدم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو نمی امدی</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما نمی امدیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها نمی امدند</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">او نمی امد</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been coming</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما نمی امدید</p><p style="font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل give برای جمله سازی در گرامر زبان انگیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">من نمی کرفتم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو نمی گرفتی</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها نمی گرفتند</p><p style="font-size: 13.3333px;">he had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">او نمی گرفت</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">شما نمی گرفتید</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had not been giving</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما نمی گرفتیم</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong><font size="5">مثال از فعل work برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری</font></strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">I had not been working</p><p style="font-size: 13.3333px;">من کار نمی کردم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been working</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو کار نمی کردی</p><p style="font-size: 13.3333px;">they had not been working</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها کار نمی کردند</p><p style="font-size: 13.3333px;">we had not been working</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما کار نمی کردیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">you had not been working</p><p align="baseline" style="font-size: 13.3333px;">شما کار نمی کردبد</p><p style="font-size: 13.3333px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6aIh4NKmClKH0aLVFK3QfhxslAFh_3LCXgfN_ga9lJVrrGNJemg" /></p> 1397|7|4|3 20|22 http://grammar.wblog.xyz/post/2 گرامر زبان انگلیسی حال ساده http://grammar.wblog.xyz/post/1 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br /></h2><h2 align="baseline"><a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/learn-english-grammar/">گرامر انگلیسی</a> زمان حال ساده</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlaoLSVV55Pc6sTAGhOU1HopTcvEyPuZ1unPwTuEaFZH5A_Mg5" /></p><h2>در چه مواردی از <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/simple-present/">گرامر زبان انگلیسی حال ساده</a> استفاده میکنیم؟</h2><p>1-وقتی بخواهیم حقیقت یا علمی را بیان کنیم</p><p>2-وقتی بخواهیم دو عمل که یکی در زمان کوتاه تر و دیگری در زمان طولانی تر انجام شده بیان کنیم</p><p>3-وقتی نقل قولی از بزرگان یا دانشمندان را بخواهیم بیان کنیم</p><p>4-برای به کار بردن عاداتی که تکرار می شوند</p><p>5-برنامه های اینده که برنامه ریزی شده اند .</p><p>6-برای فعل های حالت که علایق شخصی فردی رانشان می دهند .</p><p>7-برای بیان توانایی ها و استعداد</p><p>8- بعد از حرف های ربط</p><h2>مثال برای usage <a href="http://www.xn--mgbtb3f1z.com/">گرامر</a> زبان انگلیسی حال ساده</h2><p>she likes plant</p><p>she solves problem</p><p>.....:antony rabbin</p><p>she usually drive to hospital</p><p>she born in tehran</p><p>ali has a ticket tomarrow</p><p>zahra has black eyes</p><p>i see my mother every tuesday</p><p>i go to gym every day</p><p>i wake up at 6 am every friday</p><h2 align="baseline">فرمول ساختن گرامر زبان انگلیسی حال ساده</h2><p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCQ5w-zu9_W-dAmWsBpbeZqm70M-c0RS-gfwMU6poBzLbQnJgNnw" /></p><div><span style="font-size: 10pt;">برای ساختن جمله حال ساده از یک قاعده ی کلی استفاده می شود</span></div><p style="font-size: 13.3333px;">فاعل +مصدر بدون to</p><p style="font-size: 13.3333px;">مثلا</p><p style="font-size: 13.3333px;">i go to work</p><p style="font-size: 13.3333px;">من به سرکار می روم</p><p style="font-size: 13.3333px;">i go to hospital</p><p style="font-size: 13.3333px;">من به بیمارستان می روم</p><p style="font-size: 13.3333px;">i like plants</p><p style="font-size: 13.3333px;">من گیاهان را دوست دارم</p><p style="font-size: 13.3333px;">she likes hip hop</p><p style="font-size: 13.3333px;">او رقص هیپ هاپ را دوست دارد</p><p style="font-size: 13.3333px;">they come our town</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها به شهر ما می ایند</p><p style="font-size: 13.3333px;">she comes our town</p><p style="font-size: 13.3333px;">او به شهر ما می اید</p><p style="font-size: 13.3333px;">she arrives</p><p style="font-size: 13.3333px;">او می رسد</p><p style="font-size: 13.3333px;">they feel good</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها احساس خوبی دارند</p><p style="font-size: 13.3333px;">she has kind family</p><p style="font-size: 13.3333px;">او خانوانده مهربانی دارد</p><p style="font-size: 13.3333px;">he swims in sea</p><p style="font-size: 13.3333px;">او در دریا شنا می کند</p><p style="font-size: 13.3333px;">I work in hospital</p><p style="font-size: 13.3333px;">من در بیمارستان کار می کنم</p><p style="font-size: 13.3333px;">He plays football every tuesday</p><p style="font-size: 13.3333px;">او هرروز فوتبال بازی می کند</p><p style="font-size: 13.3333px;">The bus leaves at half past four</p><p style="font-size: 13.3333px;">اتوبوس ساعت 4 و نیم رفت</p><p style="font-size: 13.3333px;">I don't know the answer</p><p style="font-size: 13.3333px;">من جواب را نمی دانم</p><p style="font-size: 13.3333px;">I see my friend every day</p><p style="font-size: 13.3333px;">من هر روز دوستم را می بینم</p><p style="font-size: 13.3333px;">he doesn't often go to the cinema on wednesday</p><p style="font-size: 13.3333px;">او بیش تر اوقات چهارشنبه ها به سینما نمی رود</p><p style="font-size: 13.3333px;">I see my friend every day</p><p style="font-size: 13.3333px;">من دوستم را هرروز می بینم</p><p style="font-size: 13.3333px;">I go cinema every tuesday with my sister</p><p style="font-size: 13.3333px;">من سه شنبه ها با خواهرم به سینما می روم .</p><p style="font-size: 13.3333px;">I visit dentist every day</p><p style="font-size: 13.3333px;">من هر روز به دندان پزشک مراجعه میکنم .</p><p style="font-size: 13.3333px;">the old man walks his cat every day</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان پیر مرد هرروز با گربه اش به پیاده روی می رود</p><p style="font-size: 13.3333px;"></p><h2>چگونه در گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله منفی بسازیم؟</h2><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساخت جمله منفی فقط کافی است به جمله do یا does + not اضافه کنیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">مثلا</p><p style="font-size: 13.3333px;">she doesn't come our town</p><p style="font-size: 13.3333px;">او به شهر ما نمی اید</p><p style="font-size: 13.3333px;">she doesn't like hip hop</p><p style="font-size: 13.3333px;">او هیپ هاپ دوست ندارد</p><p style="font-size: 13.3333px;">i don't work</p><p style="font-size: 13.3333px;">من کار نمیکنم</p><p style="font-size: 13.3333px;">i don't like dance</p><p style="font-size: 13.3333px;">من رقص را دوست ندارم</p><p style="font-size: 13.3333px;">they don't go home</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها به خانه نمی روند</p><p style="font-size: 13.3333px;">they don't know him</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها او را نمی شناسند</p><p style="font-size: 13.3333px;">they do not know you say</p><p style="font-size: 13.3333px;">انها حرف های تورا نفهمیدند</p><p style="font-size: 13.3333px;">they do not ride</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها نمی رانند</p><p style="font-size: 13.3333px;"></p><h2>چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی بسازیم؟</h2><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساخت جمله سوالی کافیست do یا does را به اول جمله بیاوریم توجه داشته باشیم در جمله ای که does می اید هرگز از فعلی که s یا es گرفته نباید استفاده شود فقط از فعل ساده باسد استفاده کرد</p><p style="font-size: 13.3333px;">مثال</p><p style="font-size: 13.3333px;">dou you love him</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو او را دوست داری</p><p style="font-size: 13.3333px;">do you like plant</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو گیاهان را دوست داری</p><p style="font-size: 13.3333px;">do you go to gym</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو به باشگاه می روی</p><p style="font-size: 13.3333px;">does she write</p><p style="font-size: 13.3333px;">او نوشت</p><p style="font-size: 13.3333px;">does he go</p><p style="font-size: 13.3333px;">او رفت</p><p style="font-size: 13.3333px;">does he eat pizza</p><p style="font-size: 13.3333px;">ایا او پیتزا را خورد</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they sleep</p><p style="font-size: 13.3333px;">ایا ان ها خوابیدند</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they solve problem</p><p style="font-size: 13.3333px;">ایا ان ها مشکل را حل کردند</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they see theacher</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها معلم را دیدند</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they visit</p><p style="font-size: 13.3333px;">انها ملاقات کردند</p><p align="baseline" style="font-size: 13.3333px;"><br /></p><p style="font-size: 13.3333px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo" style="font-size: 10pt;" /><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgw9fDXkHq8uMcMviIZw6u5PdmLRZa6ymhxanQ-a0c4LvpEzYo" style="font-size: 10pt;" /></p><h2>چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی منفی بسازیم</h2><p style="font-size: 13.3333px;">do + فاعل + not + مصدر بدون to</p><p style="font-size: 13.3333px;">does + فاعل + not + مصدر بدون to</p><p style="font-size: 13.3333px;">do'nt + فاعل + مصدر بدون to</p><p style="font-size: 13.3333px;">does'nt + فاعل + مصدر بدون to</p><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساخت جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده کافی است not را بعد از فاعل بیاوریم</p><h2>مثال برای سوال منفی گرامر زبان انگلیسی حال ساده</h2><p style="font-size: 13.3333px;">do i not give</p><p style="font-size: 13.3333px;">من ان را نگرفتم</p><p style="font-size: 13.3333px;">do we not go</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما نرفتیم</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they not bring</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها نیاوردند</p><p style="font-size: 13.3333px;">do we not ride</p><p style="font-size: 13.3333px;">ما نراندیم؟</p><p style="font-size: 13.3333px;">do i not say</p><p style="font-size: 13.3333px;">من نگفتم</p><p style="font-size: 13.3333px;">do i not arrive</p><p style="font-size: 13.3333px;">من نرسیدم</p><p style="font-size: 13.3333px;">does she not come</p><p style="font-size: 13.3333px;">او نیامدdoes he not come</p><p style="font-size: 13.3333px;">او نیامد</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they not come</p><p style="font-size: 13.3333px;">ان ها نیامدنذد</p><p style="font-size: 13.3333px;">do you not come</p><p style="font-size: 13.3333px;">تو نیامدی</p><h2>شکل دیگر ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده</h2><p style="font-size: 13.3333px;">برای ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده شکل دیگری نیز موجود است به مثال های زیر توجه کنید</p><p style="font-size: 13.3333px;">don not we give</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not we go</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not we come</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not we bring</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not they come</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not they drive</p><p style="font-size: 13.3333px;">do not they say</p><p style="font-size: 13.3333px;">does not she go</p><p style="font-size: 13.3333px;">does not she come</p><p style="font-size: 13.3333px;">does not she ride</p><p style="font-size: 13.3333px;">does not she give</p><p style="font-size: 13.3333px;">does not he arrive</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they arrive</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they come</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they eat</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they not go</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they not learn</p><p style="font-size: 13.3333px;">do they not read</p><p style="font-size: 13.3333px;">does she not learn</p><p style="font-size: 13.3333px;">does he not learn</p><p style="font-size: 13.3333px;">do you not learn</p><p style="font-size: 13.3333px;">قیودی که در زبان انگلیسی حال ساده به کار می روند شامل موارد زیر است :</p><p style="font-size: 13.3333px;">every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily</p><p style="font-size: 13.3333px;">برای مثال :</p><p style="font-size: 13.3333px;">the old man walks his dog every day</p><p style="font-size: 13.3333px;">پیرمرد هرروز با سگش برای پیاده روی می رود</p><p style="font-size: 13.3333px;">i usually drive to work</p><h2><span style="font-weight: normal;">من اثر وقت ها برای رفتن به کار با ماشین می روم</span> .</h2><div><img src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fhal.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftlps.ir%2F1395%2F11%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F&docid=8FeBDPZ4fuP4wM&tbnid=QxaSqEb1LOa6rM%3A&vet=10ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA..i&w=750&h=416&client=opera&bih=663&biw=1240&q=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87&ved=0ahUKEwiF_8qbvqPcAhUBfFAKHQC7ChcQMwh4KDQwNA&iact=mrc&uact=8" /></div> 1397|6|4|0 13|05 http://grammar.wblog.xyz/post/1