تبلیغات
گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

شکل سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

برای ساختن جمله سوالی منفی در ماضی بعید استمراری باید به فرمول بالا not اضافه کرد مانند فرمول زیر

had +فاعل+ been +not+فعل

مثال از فعل live

had i not been living

زندگی نمی کردم

had you not been living

زندگی نمی کردی

had we not been living

زندگی نمی کردیم

had you not been living

زندگی نمی کردید

had they not been living

زندگی نمی کردند

had he not been living

زندگی نمی کرد

مثال از فعل work

had i not been working

من کار نمی کردم

had you not been working

تو کار نمی کردی

had you not been working

شما کار نمی کردید

had we not been working

ما کار نمی کردیم

had they not been working

ان ها کار نمی کردند

had he not been working

او کار نمی کرد

مثال از فعل teach

had i not been teaching

من درس نمی دادم

had you not been teaching

تو در س نمی دادی

had we not been teaching

ما درس نمی دادیم

had they not been teaching

ان ها در س نمی دادند

had he not been teaching

او درس نمی داد

had you not been teaching

شما درس نمی دادید

مثال از فعل come

had i not been coming

من نمی امدم

had you not been coming

تو نمی امدی

had they not been coming

ان ها نمی امدند

had you not beencoming

شما نمی امدید

had we not been coming

ما نمی امدیم

had he not been coming

او نمی امد

مثال از فعل drive

had i not been driving

من نمی راندم

had you not been driving

تو نمی راندی

had you not been driving

شما نمی راندید

had we not been driving

ما نمی راندیم

had he not been driving

او نمی راند

had they not been driving

ان ها نمی راندند

مثال از فعل play

had i not been playing

بازی نمی کردم

had you not been playing

بازی نمی کردی

had he not been paling

بازی نمی کرد

had they not been playing

بازی نمی کردند

had you not been playing

بازی نمی کردید

had we not been playing

بازی نمی کردیم

اموزش گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

formationجمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

برای ساختن جمله گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده کمیشود

باید توجه داشت که فعل در این زمان ing می گیرد و در واقع همان ماضی بعید کامل در زبان فارسی است که با ذکر مثال برای شما شرح داده ایم

فاعل + been+had+فعل + ing

مثال از فعل bring در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

i had been bringing

من می اوردم

you had been bringing

تو می اوردی

they had been bringing

ان ها می اوردند

you had been bringing

شما می اوردید

he had been bringing

او می اورد

we had been bringing

ما می اوردیم

مثال برای فعل to live در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been living

زندگی می کردم

you had been living

زندگی می کردی

he had been living

زندگی می کرد

we had been living

زندگی می کردیم

you had been living

زندگی می کردید

they had been living

زندگی می کردند

مثال از فعل to go در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been going

من می رفتم

you had been going

تو می رفتی

we had been going

ما می رفتیم

you had been going

شما می رفتید

they had been going

ان ها می رفتند

he had been going

شما می رفتید

مثال از فعل come در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been coming

من می امدم

you had been coming

تئ می امدی

they had been coming

ان ها می امدند

you had been coming

شما می امدید

he had been coming

او می امد

we had been coming

ما می امدیم

مثال از فعل PLAY در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

WE had been playing

ما بازی می کردیم

you had been playing

تو بازی می کردی

they had been playing

ان ها بازی می کردند

i had been playing

من بازی می کردم

he had been playing

او بازی می کرد

you had been playing

شما بازی می کردید

اموزش جمله ساختن شکل منفی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

برای ساختن جمله منفی با این گرامر باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم

فاعل +been+not+had+فعل +ing

مثال از فعل dance برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

i had been not dancing

من نمی رقصیدم

you had been not dancing

تو نمی رقصیدی

they had been not dancing

ان ها نمی رقصیدند

we had been not dancing

ما نمی رقصیدیم

he had been not dancing

او نمی رقصید

you had been not dancing

شما نمی رقصیدید

مثال از فعل come برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had not been coming

من نمی امدم

you had not been coming

تو نمی امدی

we had not been coming

ما نمی امدیم

they had not been coming

ان ها نمی امدند

he had not been coming

او نمی امد

you had not been coming

شما نمی امدید


مثال از فعل give برای جمله سازی در گرامر زبان انگیسی گذشته کامل استمراری

I had not been giving

من نمی کرفتم

you had not been giving

تو نمی گرفتی

they had not been giving

ان ها نمی گرفتند

he had not been giving

او نمی گرفت

you had not been giving

شما نمی گرفتید

we had not been giving

ما نمی گرفتیم

مثال از فعل work برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had not been working

من کار نمی کردم

you had not been working

تو کار نمی کردی

they had not been working

ان ها کار نمی کردند

we had not been working

ما کار نمی کردیم

you had not been working

شما کار نمی کردبد


برچسب ها : گرامر گذشته کامل استمراری , گذشته کامل استمراری در انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 4 مهر 1397ساعت 20:22 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 17